மூலிகைகளின் ஆங்கில அறிவியல் பெயர்களும் அவற்றிற்கிணையான தமிழ் பெயர்களும்...

மூலிகைகளின் ஆங்கில அறிவியல் பெயர்களும் அவற்றிற்கிணையான தமிழ் பெயர்களும்.

A - வரிசை

ABELMOSCHUS ESCULENTUS - வெண்டை
ABELMOSCHUS MOSCHATUS - கந்துகஸ்தூரி
ABIES WEEBBIANA - தாலிசப்பத்திரி
ABRUS FRUITILOCULUS - வெண்குந்திரி, விடதரி
ABRUS PRECATORIUS - குண்றிமணி
ABULITUM INDICUM - துத்தி
ACACIA ARABICA - கருவெல்லம்
ACACIA CONCUNA - சீக்காய், சீயக்காய்
ACACIA PENNATA - காட்டுசிகை, இந்து
ACACIA POLYACANTHAPOLYCANTHA - சிலையுஞ்சில்
ACALYPHA INDICA - குப்பைமேனி
ACALYPHA PANICULATA - குப்பைமேனி
ACHYRANTHES ASPERA - நாயுருவி
ACORUS CALAMUS - வசம்பு
ADATHODA TRANQUEBARIENSIS - தவசு முருங்கை
ADENAN THERA PAVONIA - மஞ்சாடி, ஆனைக்குன்றுமணி
AEGLE MARMELOS - வில்வம்
AGAVE AMERICANA - ஆனைக் கற்றாழை, யானைக் கற்றாழை
AGAVE SISALANA - கதலை
AILANTHUS EXCELSA - பெருமரம், நாரு
ALANGIUM LAMARCKII - அழிஞ்சில்
ALANGIUM SALVIIFOLIUM - அழிஞ்சில்
ALBIZIA LEBBECK - வாகை
ALBIZIA ODORATISSIMA - கருவாகை
ALFALFA - குதிரைமசால்
ALOE BARBADENSIS - சீமை மூசம்பரம்
ALOE LITTORACIS - மூசம்பரம்
ALOE VERA - சோத்துக் கற்றாழை
ALONITUM HETEROPHYLLUM - அதிவிடயம்
ALTERNANTHERA SESSILIS - பொன்னாங்கண்ணி
ALPINIA GALANGA - அரத்தை
AMARANTHUS SPINOSUS - முள்ளுக்கீரை
AMARANTHUS TRICOLOUR - அரைக்கீரை
AMMNIA VESICATORIUS - நீர்மேல் நெருப்பு
AMOMUM SUBLATUM - பெரிய ஏலக்கி
AMORPHOPHALLUS SYLVATICUS - காட்டுச்சேனை
ANACORDIUM OCCIDENTALE - முந்திரி
ANETHUM SOWA - சதகுப்பை
ANIMATED OATS - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி
ANISOCHILUS CARNOSUM - கர்ப்பூரவள்ளி
ANISOMELES MALABARICA - பேய்மிரட்டி
ANNONA SQUAMOSA - சீத்தா
APONOGETON NATANS - கொட்டிக்கிழங்கு
AQUILARIA AGALLOCHA - அகில், காகதுண்டம்
ARISTIDA SETACEA - துடைப்பம்
ARISTOLOCHIA BRACTIATA - ஆடுதீண்டாப்பாளை
ARUM LYRATUM - கொண்டை ராகிசு
ARUM OOLOCASIA - சேம்பு
ASPARAGUS RACEMOSUS - தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு
ASYSTASIS GANGETICA - நறுஞ்சுவைக் கீரை
ATALANTIA MONOPHYLLA - காட்டு எலுமிச்சை
AVENA SATIVA - (சீமைக்) காடைக்கண்ணி
AVENA STERILLIS - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி
AUDIOGRAPHUS PANICULATA - நிலவேம்பு
AZADIRACTA INDICA - வெம்பு
AZIMA TETRACANTHA - முட்சங்கான்

B - வரிசை

BAMBUSA ARUNDINACEA - மூங்கிலிரிசி
BARINGTONIA ACUTANGULA - செங்கதப்பு
BARINGTONIA RACEMOSA - சமுத்திரப் பழம்
BARLENIA PRIONTIS - செம்முல்லி, காட்டுகானா
BARLERIA CRISTATA - செம்முள்ளி
BASELLA ALBA - பசளைக் கீரை
BASELLA RUBRA - கொடிப்பசளைக் கீரை
BAUHINIA TOMENTOSA - இறுவாட்சி
BERBERIS ARISTATA - மரமஞ்சள்
BIXA ORELLANA - வருகமஞ்சள், மந்திரவஞ்சி
BLUMEA LACERA - காட்டுமுள்ளங்கி
BOERHAVIA DIFFUSA - மூக்குரட்டை
BORASSUS FLABELLIFER - பனை
BOVERHEAVIA REPEN - மூக்கரத்தைக் கீரை
BROYONIA LACINIOSA - ஐவிரலி
BUCHANANIA AXILLARIS - புளிமா
BULLETWOOD - மகிலா மரம்
BUREA FRONDOSA - பலசு

C - வரிசை

CAESALINA PULCHERRIMA - மயில்கொன்றை
CALABA FRUITCOSA - விழுந்தி
CALAMUS ROTANG - பிறப்பான் கிழங்கு
CALCULUS BOVIS - கோரோசனை
CALOTROPIS GIGANTEA - எருக்கன், அருக்கன், ஆள்மிரட்டி
CAMMELINA BENGHALENSIS - கானாம்வாழை
CANNABIS SATIVA - கஞ்சா, ஆநந்தமூலம்
CANTHIUM PARVIFOLIUM - சிறுக்காரை
CAPPARIS BREVISPINA - ஆதந்தை
CAPPARIS HORRIDA - ஆதொண்டை
CAPPARIS ZEYLANICA - சுடுத்தொரட்டி
CAPSIUM ANNUM - மிளகாய்
CAPSIUM MINIMUM ROCH. - சீமை மிளகாய்
CARALLUMMA UMBELLATA - கல்முளையான்
CARDIOSPERMUM HALICACABUM - முடக்கற்றான்
CARMONA RETUSA - குரங்கு வெற்றிலை, குருவிச்சிப்பழம்
CARRISSA CARANDAS - களா, கிளா
CARRISSA SPINARUM - சிறுக்களா
CARUM ROXBURGHIANUM - ஓமம்
CASSIA ALATA - சீமையகத்தி
CASSIA ANCEOLATA - நிலாவாரை
CASSIA AUGUSTIFOLIA - நாட்டு நிலவாகை
CASSIA AURICULATA - ஆவாரை
CASSIA FISTULA - சிறுக்கொன்றை
CASSIA TORA - தகரை
CATHARANTHUS ROSEUS - நித்தியகல்யாணி
CENTELLA ASIATICA - வல்லாரை
CEPPARIS ZEYLANICA - ஆதொண்டை
CHESTNUT - கஷ்கொட்டை
CINNAMOMIUM MACROCARPUM - பெரிய லவங்கப்பட்டை
CISSUS QUADRANGULARIS - பிரண்டை
CISSUS REPENS - செம்பிரண்டை
CITRON - கடார நாரத்தை
CITRUS ACIDA - எளிமிச்சை
CITRUS MEDICA - கடார நாரத்தை
CITRULLUS COLOCYNTHIS - ஆற்றுத்தும்மட்டி
CLEMONE GYRANDRA - நிலவேளை
CLEMONE VISCOVA - வேளை
CLEOME VISCOZA - நாய்க்கடுகு
CLERODENDRON INERME - சங்கம் குப்பி
CLERODENDRON PHLOMOIDES - தழுதாரை
CLERODENDRON SERRATUM - கண்டுபரங்கி
CLERODENDRON PHLOMOIDES - தழுதாரை
CLIMBING YLANG YLANG - கருமுகை
CLOVER - சீமை மசால்
CLITORIA TERTATEA - கண்ணிக்கொடி
COCCINIA GRANDIS - கோவை
COCCULUS HIRSUTUS - காட்டுக்கொடி
COCUS NUCIFERA - தென்னை
COLEUS AROMATICOS - கற்பூரவல்லி
COLEUS FORSKOHLII - மருந்துகூர்க்கன்
COLOCASIA HIMALENSIS - சாமைக்கிழங்கு
COPORIS ZEYLANICA - ஆதண்டம்
CORDIA DICHOTOMA - நறுவிலி, மூக்குச்சளிப் பழம்
COROLLO CARTUS - ஆகாயக் கருடன்
CORYPHA - குடைப்பனை
CUCUMIS MELO UTILISSIMUS - முள்வெள்ளரி
CUCUMIS MELO VAR. MELO - சுக்கங்காய்
CURCULIGO ORCHIODES - குறத்தி நிலப்பனை
CURCUMA AROMATICA - கஸ்தூரி மஞ்சள், கத்தூரி மஞ்சள்
CURCUMA LONGA - மஞ்சள்
CUSCUTTA - கஷ்கொட்டை
CYCLOMEN EUROPEUM - சீமை மீன்கொல்லி
CYMBOPOGON CITRATUS - எலுமிச்சைப்புல்
CYNODON DACTYLON - அருகம்புல்
CYPERUS ROTUNDUS - கோரைக்கிழங்கு

D - வரிசை

DANDELION - சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி
DATURA METEL - ஊமத்தை
DECALEPIS HAMILTONII - மாகாளிக்கிழங்கு
DELONIX ELATA - வாத நாராயணன்
DESMODIUM GANGETICUM - மூவிலை
DIASCOREA PURPUREA - செவ்வள்ளிக் கொடி
DITA BARK - எழிலைப்படை
DIOSPYROS EBENUM - கருங்காலி
DIOSPYROS EMBRYOPYERIS - தும்பிலிக்காய்
DIOSPYROS FERREA - இறும்பிலி
DIOSPYROS MELANOXYLON - தும்பிலி
DIOSPYROS PEREGRINA - பனிச்சை
DOG MUSTARD - வேளை

E - வரிசை

ECLIPTA PROSTRATA ROXB. - கரிசலாங்கண்ணி, வெள்ளைக் கரிசாலை
ELUESIN CORORANA GAERTH - கேழ்வரகு
EMBELIA RIBES BURN. - வாய்விலங்கம்
ERYTHRINA INDICA - கல்யாண முருங்கை
EUGENIA JAMBOLANA - நாவல்கொட்டை
EULOPPIA CAMPESTRIS WALL - சாலமிசிரி
EUPHORBIA HETROPHYLLA - பால்பெருக்கி
EUPHORBIA HIRTA - சித்திரப்பாலாடை
EUPHORBIA LIGULARIA ROXB. - இலைக்கள்ளி
EUPHORBIA NIVULLIA LAM. - மண்செவிக்கள்ளி
EUPHORBIA THYMEFOLIA - அம்மன் பச்சரிசி
EUPHORBIA TIRUCALLI LINN. - கள்ளி
EVOLVOLUS ALSINODES - விஷ்னுக்கிரந்தி
EXECALIA AGALLICHA LINN. - தில்லி

F - வரிசை

FEVER NUT - சலிச்சிகை
FICUS BENGHALENSIS - ஆலம்
FICUS ELASTICA - சீமையால்
FICUS RACEMOSA - அத்தி
FLACOURTIA INDICA - சொத்தைக்களா
FLUGGEA VIROSA - வெட்புலா

G - வரிசை

GALENIA ASIATICA - உகாய்
GARDENIA RESINIFERA - கும்பிலி
GARNICIA CAMBOGIA - கொறுக்காய்ப்புளி
GARNICIA GUMMI-GUTTA - பனம்புளி
GARNICIA INDICA - முருகல்
GARNICIA SPINATA - கோகொட்டை
GARUGA PINNATA - ஆறுநெல்லி, கருவெம்பு
GAUZUMA ULMIFOLIA - தேங்காய்
GELORIUM ANGUSTIFLORA - வரித்தோல்
GENDURASA VULGARIS - கருநொச்சி
GINSENG - குணசிங்கி
GISEKIA PHARNACEOIDES - நாவமல்லிக் கீரை, மணலக் கீரை
GLOREOSA SUPERBA - கலப்பைக்கிழங்கு, கண்வலிக்கிழங்கு
GLYCOSMIS MAURITANIA - கொஞ்சி
GOTU KOTA - வல்லாரை
GOVERNOR'S PLUM - சொத்தைக்களா
GUM BENZOINE - தூபவர்க்கம்
GYMNEMA SYLVESTRE - அமுதுபுஷ்பம், சிறுகுறிஞ்சான்

H - வரிசை

HIBISCUS - செம்பருத்தி
HALARRHENA ANTIDYSENTERIA - குளப்பாலை, குடசப்பாலை
HEDYCHIUM SPICATUM - பூலங்கிழங்கு
HELICLERIS ISORA - வலம்பிரி
HELIOTROPIUM INDICUM - தேள் கொடுக்கி
HELIOTROPIUM KERALENSE - தேள் கட்டை
HEMIDESMUS INDICUS - நன்னாரி
HIBISCUS SURATTENSIS - புளிச்சைக்கீரை, காட்டுப்புளிச்சை
HIBISCUS VITIFOLIUS - மணித்துத்தி
HOLOSTEMMA ADA-KODIEN - பலைக்கீரை
HYBANTHUS ENNEASPERMUS - ஓரிதழ் தாமரை
HYDNOCARPUS ALPINA - ஆத்து சங்கலை
HYGROPHYLIA AURICULATA - நீர்முள்ளி

I - வரிசை

IMPALIENS BALASAMINE - காசித்துப்பை
INTERMEDLAR TREE - மகிலா மரம்
IODINIUM SUFFRUTICOSIUM - ஓரிதழ்த் தாமரை, சூரியகாந்தி
IPOMEA CARNEA - நெய்வேலி காட்டாமணக்கு
IPOMEA QUAMOCLIT - மயிர் மாணிக்கம்
IPOMEA SEPIARIA - தாலிக்கீரை

J - வரிசை

JANAKIA ARAYALPATHRA - அமிர்தபலா
JATROPHA GOSSIPIPHOLIA - முள்கத்திரி

K - வரிசை

KAEMPFERIA GALANGA - கச்சோளம்
KINGIODENDRON PINNATUM - மடையன் சாம்பிராணி
KIRAGANELIA LINEATA - நீர்ப்பாளை
KIRAGANELIA RETICULATA - புல்லந்தி
KNEMA ATTENUATA - சோரப் பத்திரி, சூரியப் பத்திரி

L - வரிசை

LAMPRACHAENIUM MICROCEPHALUM - பிரம்மதந்தி
LANTANA CAMARA - உன்னிச்செடி
LAWSONIA INERMIS - மருதாணி
LEMONGRASS - எலுமிச்சைப்புல்
LEPISANTHES TETRAPHYLLA - குகமதி
LEUCAS ASPERA - தும்பை
LIPPIA NODIFLORA - பொட்டுத்தலை
LONG LEAVED BARLERIA - கோல்மிதி
LOVE VINE - கஷ்கொட்டை
LUFFA ACUTANGULA - பெருபீர்க்கம்

M - வரிசை

MADHUCA LONGIFOLIA - நாட்டிலுப்பை
MADHUCA NERIIFOLIA - ஆத்து இலுப்பை
MALABAR GLORY LILY - கலப்பைக் கிழங்கு
MANILKARA HEXANDRA - கணுப்பலா, காட்டுப்பலா
MARSILIA - நீராரை
MARSILIA QUADRIFIDA - ஆரை
MEMECYLON TINCTORIUM - காயா
MEMECYLON UMBELLATUM - காசன்
MICHELIA CHAMPALA - செண்பகம்
MICHELIA NILAGIRICA - காட்டுச் செண்பகம், நீலகிரி செண்பகம்
MILLINGTONIA HORTENSIS - மர மல்லிகை
MIMUSOPS ELENGI - மகிழம்பூ
MORINDA LINCTOSA - நுணா, நுணவு
MORINGA CONCANENSIS - காட்டு முருங்கை
MUCUNA PRURIENS - பூனைக்காலி
MUKIA MADERASPATANA - முசுமுசுக்கை
MURRAYA KOENIGII - கருவேப்பிலை
MUSA SAPIENTUM - நவரை
MYRISTICA DACTYLOIDES - காட்டு ஜாதிக்காய், காக்காய் மூஞ்சி
MYRISTICA MALABARICA - பத்திரி
MYROXYLON BALSAMUM - சாம்பிராணி
MYRRH - வெள்ளைப்போளம்

N - வரிசை

NARDOSTATHYS GRANDIFLORA - ஜாதமாசி, ஜாதமஞ்சி
NERVILIA ARAGOANA - ஓரிலைத் தாமரை
NELUMBO NUCIFERA - தாமரை
NIGELLA SATIVA - கருஞ்சீரகம்
NILGIRIATHUS CILIATUS - சின்னக் குறிஞ்சி
NUX VOMICA - எட்டிமரம்
NOTHAPODYTES NIMMIONANA - அரளி, பெரும்புளகி
NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS - பவழமல்லிகை

O-வரிசை 

OATS - காடைக்கண்ணி
OCHREINAUCLEA MISSIONIS - ஆத்து வஞ்சி, நீர் வஞ்சி
OCIMUM BASILICUM - திருநீற்றுப் பச்சிலை
OCIMUM TENUIFLORUM - துளசி
OPERCULINA TURPETHUM - சிவதை, பகந்திரை
OPUNTIA STRICTA VAR. DILLENII - சப்பாத்திக்கள்ளி
ORCHUS MASOULA - சாலாமிசிரி
ORMOCARPUM SENNOIDES - எலும்பொத்தி
OROXYLUM INDICUM - அச்சி
OXALIS CORNICULATA - புளியாரை

P - வரிசை

PALAQUIN ELLIPTICUM - காட்டிலுப்பை
PANDALUS ADORATTISIMUS - தாழை
PANICUM MILIACUM - பணிவரகு
PANICUM MILLIARE - சாமை
PAVETTA INDICA - பாவட்டை
PEARL MILLET - கம்பு
PEDALIUM MUREX - பெரு நெருஞ்சில், யானை நெருஞ்சில்
PERSEA MACRANTHA - கூலமாவு, கோலமாவு
PHOENIX LOUREIRII - சிறு ஈச்சன்
PHOENIX PUSSILA - தரை ஈச்சன்
PHYLANTHUS AMARUS - கீழாநெல்லி
PHYLANTHUS EMBLICA - நெல்லி
PHYLANTHUS FRATERNUS - கீழாநெல்லி
PHYLANTHUS RETINUS - மெலநெல்லி
PHYLANTHUS VIROSA - இருபுலை
PIAMELOMANIA AROMATICA - தீர்க்கந்தை
PIPER BARBERI - காட்டு மிளகு
PIPER LONGUM - ஆதிமருந்து, திப்பிலி
PIPER MULLESUA - காட்டுத் திப்பிலி
PIPER NIGRUM - குறுமிளகு
PITHECELLOBIUM DULCE - கொடுக்கப்புளி
PONGA PINNIATA - புங்கை
PONTEDERIA VAGINDIS - குவளை
PREMNA CORYMBOSA - கூழாமணிக்கீரை, முன்னை
PREMONTHES SONCHIFOLIA - சுவர்முள்ளங்கி
PSEUDARTHRIA VETTIVEROIDES - கறுவேர்
PSEUDARTHRIA VISCIDA - மூவிலை பச்சிலை
PSORALIA CORYLIFOLIA - கார்போக அரிசி
PTEROCARPUS SANTALINUS - செங்குங்குமம், சிவப்பு சந்தனம், சந்தன வெங்கை
PUERARIA TUBEROSA - கரிக்கும்மடி
PUNCTURE PLANT - நெறிஞ்சி
PURPLE MALLOW - ஒட்டத்தி

Q - வரிசை

R - வரிசை

RAUVOLFIA SERPENTIA - சர்பகந்தி
RHAPHIDOPHORA PERTUSA - ஆனைப்பிரண்டை
RHUS SUCCEDENEA - கர்க்கடசிங்கி
RIBBER GOURD - பெருபீர்க்கம்
ROSARY PEA - குன்றிமணி
RYE - புல்லரிசி

S - வரிசை

SAGITTARIA OBTUSIBOLIA - குதிரைக் குளம்படி
SALACIA OBLONGA - பொங்கொரந்தி
SALVADORA PERSICA - உகாய்
SANTALUM ALBUM - சந்தனம்
SAPIUM INSIGNE - கருப்புச்சுடை
SARACA ASOKA - அசோக மரம்
SARACA DINDICA - அசோகம்
SARAVASTA ARISTAM - சடாமஞ்சில்
SARCOSTEMMA INTERMEDIUM - கொடிக்கள்ளி
SAUSUREA COSTUS - கொட்டம்
SAW PAMETTO - சீமைக்கதலை
SCINDAPUS OFFICINALIS - யானைத்திப்பிலி
SCOPARIA DULCIS - சர்க்கரை வெம்பு
SECALE CEREALE - புல்லரிசி
SECURINEGA LEUCOPYRUS - மட்புலந்தி, வெள்ளைப்புலா
SECURINEGA OBOVETA - வேப்புலந்தி
SECURINEGA VIROSA - புலா
SEHREBERA SWIENTENOIDES - மகாலிங்க மரம்
SEMECARPUS TRAVANCORICA - காட்டுச்செங்கொட்டை
SENNA AURICULATA - ஆவாரை
SESBANIA GRANDIFLORA - அகத்தி
SHOREA TUMBUGGAIA - தம்பகம்
SIDA ACUTA - வட்டத்திரிப்பி
SIRIS TREE - வாகை
SMILAX ZEYLANICA - காட்டுக்கொடி
SOLANUM ERIANTHUM - யானை சுண்டைக்காய்
SOLANUM INDICUM - முள்கத்திரி
SOLANUM NIGRUM - மனத்தக்காளி
SOLANUM TORVUM - சுண்டை(க்காய்)
SOLANUM TRILOBATHUM - தூதுவளை
SPREADING HOG WEED - மூக்கரத்தைக் கீரை
SPIRANTHES CALVA - ஆங்காரவள்ளி
SPONDIAS PINNATA - நரிமங்கை
SUREGADA ANGUSTIFLORA - படபட்டை
SWEET FLAG - வசம்பு
SWERTIA CHIRAYITA - சிரத்தைக்குச்சி
SWERTIA CORYMBOSA - சிரத்தை
STERCULIA FOETIDA - குதிரைப்பிடுக்கான்
STREBLUS ASPER - குட்டிப்பலா
STYRAX BENZOIN - மலக்காச் சாம்பிராணி
SWEET BROOM - சர்க்கரை வெம்பு
SYMPLOCOS RACEMOSA - வெள்ளிலாதி
SYZEGIUM CUMINA - நாவல்
SYZYGIUM JAMBOLANUM - நாவல் கொட்டை

T - வரிசை

TAMARANDUS INDICA - புளி(யான்)
TAXUS BUCATA - தாலிசபத்திரி
TERMINALIA ARJUNA - மருதமரம்
TERMINALIA BELERICA - தான்றிக்காய்
TERMINALIA CHEBULA - கடுக்காய்
THICK-LEAVED LAVENDER - கர்ப்பூரவள்ளி
TINOSPORA CARDIFOLIA - சீந்தில் கொடி
TINOSPORA SINENSIS - பேய் அமுது
TOOTHBRUSH TREE - உகாய்
TRAGIA BICOLOR - மலைச் செந்தத்தி
TRAGIA CANNABINA - தூரலோபம்
TRAGIA INVOLUCRATA - தூரப்பரிகம்
TRAGIA PLUKENETTI - சிறுகாஞ்சொரி
TRIANTHEMA ECANDRA - சத்திச்சாரணை
TREWIA NUDIFLORA - அத்தரசு, நாய்க்குமுளி
TRIANTHEMA ECANDRA - சத்திச்சாரணை
TRIANTHEMA PENTANDRA - சாரணை
TRIBULLUS TERRESTRIS - நெறிஞ்சி
TRICHOPUS ZEYLANICUS - ஆரோக்கியப் பச்சை
TRIGONELLA FOENUM - வெந்தையம்
TRIUMFETTA RHOMBOIDA - காட்டுவெண்டை

U - வரிசை

ULTERIA SALICIFOLIA - உத்லீர்
URENA LOBATA - ஒட்டத்தி

V - வரிசை

VATERIA INDICA - வெள்ளைக் குந்திரிகம்
VATERIA MACROCARPA - வெள்ளைப் பயின்
VERBACIFOLIUM SOLANUM - சுண்டை
VIGINEA INDICA - காட்டுவெங்காயம்
VITEX NEGUNDO - நொச்சி
VITIS LANATA - நரளை

W - வரிசை

WATER HYACINTH - ஆகாயத் தாமரை
WATER SHAMROCK - நீராரை
WATTAKARA VOLUBILIS - குரிஞ்சான்
WEDELIA CALENDULACEA - பொன்னிரைச்சி
WEDELIA CHINENSIS - மஞ்சள் கரிசாலி
WESTINDIAN LEMONGRASS - வாசனைப்புல்
WILD ASPARAGUS - சதவலி
WINTER CHERRY - அமுக்கரா
WITHANIA SOMNIFERA - அமுக்கரா, இருளிச்செவி, வராககர்ணி, இடிச்செவி
WOODFORDIA FRUTICOSA - வேலக்காய்

X - வரிசை

XYLIA AMERICANA - கலை, கடலிரஞ்சி
XYLIA XYLOCARPA - இருள்

Y - வரிசை

YELLOW SPIDER FLOWER - நாய்க்கடுகு
YLANG YLANG - மனோரஞ்சிதம்

Z - வரிசை

ZIZIPHUS JUJUBA - இலந்தை
ZIZIPHUS MAURITANIA - பல்லவப்பருனிச்செடி, முன்னதிமது
ZIZIPHUS NUMMULARIA - நரியிலந்தை, கொர்கொடி
ZIZIPHUS OENOPLIA - சூரைமுள்ளு
ZIZIPHUS RUGOSA - சூசை
ZIZIPHUS XYLOPHYRUS - முள்ளுத்துப்பை, கடல்சிரை
ZIZYPHUS RUGOSA LAM - துடரி
ZORNIA DIPHYLLA - சிறுபலதை..

#அறம்புறம்..